بک لینک -

وان ایکس بت
سایت شرط بندی انفجار
سایت شرط بندی
سایت بازی انفجار
سایت enfejar
جت بت
سایت پیش بینی فوتبال
sibbet90
سایت بازی انفجار
بت بال 90
انفجار آنلاین
جت بت
بازی انفجار
سایت بازی انفجار
betorward
وان ایکس بت
سایت jetbet
yekbet

 صنعت روز صنعت روز .

صنعت روز

فلشینگ چیست؟

فلشینگ flushing ﺑﻪ ﺷﺶ روش آوردن ﺳﻴﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺑﻨﺪی ﻳک ﭘﻤﭗ سانتریفیوژ ﺟﻬﺖ ﺧﻨک ﻛﺎری ﮔﻔﺘﻪ میﺷﻮد.

6 روش فلشینگ
discharge recirculation line

در اﻳﻦ روش ﻳک line ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻳﻊ ﺧﻨک ﻛﻨﻨﺪه و ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﻨﺪه ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺳﻴﻞ از دﻫﺎﻧﻪ discharge ﮔﺮﻓﺘﻪ می ﺷﻮد. ﺳﻴﺎل ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺧﻨک ﻛﺎری ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳک line ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ suction ﻓﺮﺳﺘﺎده می ﺷﻮد و ﻳﺎ از سوراخ های ﻣﺘﻌﺎدل ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ suction ﺑﺮﮔﺸﺖ داده می ﺷﻮد ﺳﻴﺎل flushing ﻓﺸﺎری ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻓﺸﺎر discharge ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. اﻣﺘﻴﺎز اﻳﻦ روش در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ.

یعنی از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺧﻂ ﺷﺴﺸﺘﺸﻮ از discharge ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻓﺸﺎر ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺳﻴﻞ زﻳﺎد میﺷﻮد . ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺳﻴﻞ، از ﺑﺨﺎر ﺷﺪن ﺳﻴﺎل در ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد. ﺑﺨﺎر ﺷﺪن ﺳﻴﺎل ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح دوار و ﺛﺎﺑﺖ، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺳﻄﻮح و ﻋﺪم ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺳﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻣﺎ اﻳﻦ روش زﻣﺎنی ﺗﻮﺻﻴﻪ می شود ﻛﻪ در داﺧﻞ ﺳﻴﺎل ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن در صوتی ﻛﻪ در ﺳﻴﺎل ذرات ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ می ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺳﻴﻞ وارد ﺷﺪه، ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮابی آن ﺷﻮد.

مواد جامد بین سطوح مکانیکال سیل

ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاﺷﻴﺪگی ﺳﻄﻮح دوار و ﺛﺎﺑﺖ و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺳﺮﻳﻊ آﻧﻬﺎ و ﺧﺮابی ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺳﻴﻞ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از cyclone separator در flushing line ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ میﺷﻮد.

ﻓﺸﺎر ﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﭘﻤﭗ و روش های اﺗﺨﺎد ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﻮری بستگی دارد. در ﺟﺪول زیر ﻓﺸﺎر ﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺑﻨﺪی را ﺑﺮای حالت های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه می ﻛﻨﻴﺪ :

ﭘﻤﭗ دو ﻣﻜﺸﻪ : (double suction) ﻓﺸﺎر ﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺑﻨﺪی=ﻓﺸﺎر suction
پمپ هایی ﺑﺎ ﭘﺮه ﻫﺎیی درﭘﺸﺖ ﭘﺮواﻧﻪ : ﻓﺸﺎرﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺑﻨﺪی = ( ﻓﺸﺎر suction _ ﻓﺸﺎرdischarge ) %25+ﻓﺸﺎر suction
ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺎ سوراخ های ﻣﺘﻌﺎدل ﻛﻨﻨﺪه : ﻓﺸﺎر ﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺑﻨﺪی= ( ﻓﺸﺎر suction _ ﻓﺸﺎرdischarge ) %10+ﻓﺸﺎر suction
پمپ های ﻋﻤﻮدی : ﻓﺸﺎر ﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺑﻨﺪی = ﻓﺸﺎر discharge
فشار محفظه آب بندی

Suction recirculation line ﺑﺮای ﭘﻤﭙﻬﺎی ﻋﻤﻮدی اﺳﺘﻔﺎده می ﺷﻮد. در پمپ ها ﺳﻴﺎل ازدﻫﺎﻧﻪ discharge از ﻓﻀﺎی ﻣﺎﺑﻴﻦ ﭘﺸﺖ ﭘﺮواﻧﻪ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﺮواﻧﻪ وارد می ﺷﻮد. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی پمپ های ﻋﻤﻮدی ﻓﺎﻗﺪ سوراخ های ﻣﺘﻌﺎدل ﻛﻨﻨﺪه می ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻓﺸﺎر در ﭘﺸﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﺸﺎر discharge ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺑﻨﺪی ﻓﺸﺎری ﺑﻪ اﻧﺪازه discharge ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. باقی ﻣﺎﻧﺪن ﺳﻴﺎل در ﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺑﻨﺪی ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎی ﺳﻴﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در صورتی ﻛﻪ ﺳﻴﺎل ﭘﻤﭗ ﺷﻮﻧﺪه ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

یک لاین ازدهانه آب بندی خارج می شود

اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎی ﺳﻴﺎل ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎی ﻛﺮﺑﻦ ﻫﻴﺪروژن و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ کک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. کک ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه در ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح دوار و ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺳﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ، ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاﺷﻴﺪگی hard face ، ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺳﻄﻮح و در ﻧﻬﺎﻳﺖ نشتی ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺳﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

منبع: https://www.kalasanati.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%85%D9%BE/224/%D9%81%D9%84%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۴ دی ۱۴۰۲ساعت: ۰۹:۴۲:۵۲ توسط:فرزانه رضایی موضوع: نظرات (0)

خرید گیربکس کتابی

ویژگی‌های منحصربه‌فرد گیربکس کتابی باعث محبوبیت و استفاده گسترده از این گیربکس‌ها در صنایع و کاربردهای مختلف شده است. در ادامه به بررسی مهم‌ترین عواملی که باید در خرید گیربکس کتابی در نظر گرفت می‌پردازیم:

نوع گیربکس
اولین عاملی که هنگام خرید گیربکس کتابی باید در نظر گرفت، تیپ یا نوع گیربکس است. معمولاً گیربکس‌های کتابی را بر اساس نوع شافت ورودی به دو دسته تقسیم‌بندی می‌کنند:

ورودی هالو شفت: این تیپ گیربکس کتابی، با ورودی و خروجی هالو شفت تولید شده و با نام‌های تجاری NMRV ، SHMRV ، W ، EN و MVF-U برای برندهای مختلف شناخته می‌شود.
ورودی شفت نری: دومین تیپ گیربکس مکعبی با ورودی سالید شفت و خروجی هالوشفت تولید می‌شود؛ این تیپ گیربکس توسط برندهای مختلف با نام‌های NRV ، SHRV ، ET ، VF-U و U تولید می‌شود.
البته هر دو تیپ گیربکس کتابی بنا به سفارش مشتری می‌توانند با شفت‌های ورودی و خروجی هالو یا سالید تولید شوند. 

قدرت و گشتاور: گیربکس باید با توان ورودی از الکتروموتور سازگار باشد؛ همچنین گشتاور خروجی گیربکس کتابی باید با نیازهای کاربرد مطابقت داشته باشد.
نسبت تبدیل و دور خروجی: یکی از مهم‌ترین عوامل در هنگام خرید گیربکس کتابی، نسبت تبدیل آن است. انتخاب گیربکس مکعبی با نسبت تبدیل مناسب، برای دستیابی به سرعت خروجی موردنظر ضروری است.
نحوه نصب: گیربکس کتابی به دلیل پوسته مکعبی شکل، امکان نصب در همه جهت‌ها را دارد؛ اتصال الکتروموتور و گیربکس به‌ وسیله فلنج، کوپلینگ، تسمه و پولی و … انجام‌ گرفته و برای اتصال خروجی گیربکس به سایر تجهیزات باید از شفت استفاده شود.
ابعاد و وزن گیربکس: ابعاد و وزن هم از جمله عوامل مؤثر در خرید گیربکس کتابی است و باید باتوجه‌به شرایط محیط نصب انتخاب شوند.
برند و قیمت گیربکس: پس از بررسی مشخصات فنی گیربکس، عواملی مانند برند، قیمت و خدمات پس از فروش نیز جزو موارد پر اهمیت در خرید گیربکس کتابی به شمار می‌روند.

منبع: https://www.kalasanati.com/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88/176/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%AD%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%86%DB%8C/%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D9%86%D8%AF

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۴ دی ۱۴۰۲ساعت: ۰۸:۰۸:۳۱ توسط:فرزانه رضایی موضوع: نظرات (0)

پمپ دینامیکی چیست؟

پمپ دینامیکی یا پمپ جابجایی نامثبت نوعی پمپ سرعتی می باشد که در آن انرژی جنبشی با افزایش سرعت جریان به سیال منتقل می شود. زمانی که سیال از محفظه پمپ دینامیکی خارج می شود و یا به قسمت لوله تخلیه پمپ وارد می شود، سرعت جریان سیال کاهش و به طبع از انرژی جنبشی سیال کاهیده شده و در پی آن مطابق با قانون اول ترمودینامیک و یا به طور دقیق تر اصل برنولی این انرژی جنبشی تبدیل به انرژی پتانسیل (انرژی فشاری) می شود.

پرکاربردترین پمپ دینامیکی
از اصلی ترین و پرکاربردترین نوع پمپ های دینامیکی می توان به پمپ های سانتریفیوژ (گریز از مرکز) اشاره کرد. پمپ های دینامیکی در برابر فشارهای زیاد مقاومت کمی دارند، و به نوعی پمپ شتابدار محسوب می شوند که جهت انتقال اولیه سیال از نقطه ای به نقطه دیگر مورد استفاده قرار می گیرند؛ به عنوان مثال در کاربردهای آبرسانی.

در این مقاله قصد داریم به پمپ های دینامیکی از منظر نحوه عملکرد این نوع پمپ ها، انواع آنها، مزایا، معایب، کاربردها و در انتها مقایسه ای کامل بین پمپ های دینامیکی و پمپ های جابجایی مثبت انجام خواهد شد، پس با این مقاله کالاصنعتی همراه باشید.

نحوه عملکرد پمپ دینامیکی
در پمپ های دینامیکی از یک عنصر دوار همانند پروانه برای به جریان انداختن سیال مورد استفاده قرار می گیرد. پروانه جز کلیدی در پمپ های دینامیکی می باشد که توسط یک موتور الکتریکی، موتور احتراق داخلی و یا سایر محرک ها به گردش در می آید. در مرکز پروانه، چشمی قرار دارد که سیال بعد از ورود به محفظه پمپ از قسمت مکش وارد آن شده و با چرخش پروانه، نیروی گریز از مرکز به سیال اعمال و سرعت سیال را افزایش می دهد و سیال از قسمت مرکز به سمت طرفین پروانه در جهت شعاعی می شود.

افزایش سرعت سیال منجر به کاهش فشار در ورودی پمپ می شود و این اتفاق خلا نسبی را ایجاد می کند که منجر به مکش بیشتر سیال به داخل پمپ می شود. بعد از اعمال نیرو به سیال توسط پروانه، سیال وارد قسمت دیفیوزر پمپ شده که در آن قسمت از سرعت سیال کاهیده و در پی آن فشار سیال افزایش می یابد و در نهایت سیال تحت فشار از قسمت تخلیه به مقصد هدایت می شود.

منبع: https://www.kalasanati.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%85%D9%BE/155/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۳ دی ۱۴۰۲ساعت: ۰۸:۵۱:۱۹ توسط:فرزانه رضایی موضوع: نظرات (0)

گیربکس سایکلو چیست؟

گیربکس سایکلو یا سیکلوئیدی (Cycloidal Gearbox) یکی از انواع گیربکس صنعتی کاهنده است که بر خلاف سایر گیربکس ها از چرخ دنده برای کاهش سرعت یا افزایش گشتاور استفاده نمی کند و ساختار منحصربه‌فردی دارند. مهم‌ترین ویژگی‌های این گیربکس، شوک‌پذیری بسیار بالا، کمترین لقی یا Backlash در میان سایر گیربکس‌ها، راندمان بالا و امکان دستیابی به گشتاور و کنترل دقیق سرعت هستند؛ باتوجه‌به این ویژگی‌ها، از گیربکس سایکلو برای کنترل و کاهش دور سروو موتورها استفاده می‌شود. این گیربکس ها از نوعی مکانیزم مخصوص استفاده می کنند که حرکت چرخشی را به نوسانی تبدیل می نماید. در سایر گیربکس های صنعتی، فشار بار روی یک یا دو جفت دندانه اعمال می شود و در صورت اعمال بار بیش از حد (Overload)، احتمال شکستن آن ها وجود دارد؛ اما در گیربکس سایکلو، بار بر روی تعداد زیادی از پین ها تقسیم می شود و تحمل شوک این گیربکس را تا 5 برابر بیشتر از سایر گیربکس ها می سازد.

نیروی الکتروموتور به شفت ورودی اعمال می شود و شفت، بلبرینگ های خارج از مرکز را می چرخاند؛ با چرخش بلبرینگ ها، دیسک سیکلوئیدی و در نتیجه میل بادامک و شفت خروجی نیز به چرخش در می آیند. دیسک سیکلوئیدی در قسمت خارجی دارای منحنی هایی است که با پین های شاسی درگیر می شوند؛ همچنین بادامک ها و میل بادامک متصل به شفت خروجی نیز با سوراخ هایی که روی دیسک سیکلوئیدی وجود دارد، درگیر هستند. برای تغییر نسبت تبدیل در این گیربکس ها، تعداد یا اندازه پین ها، سوراخ های دیسک و بلبرینگ های خارج از مرکز را تغییر می دهند.

گیربکس زیرو بکلش
بک لش (Backlash)، برگشت دنده یا لقی در گیربکس صنعتی یکی از پارامترهای مهم در کابردهایی است که نیاز به دقت بسیار بالا دارند؛ گیربکس زیرو بکلش جزو گیربکس های خاص صنعتی به شمار می رود که برای از بین بردن یا به حداقل رساندن عکس العمل بین جفت دنده ها طراحی شده اند. گیربکس های سایکلو در بازار به عنوان گیربکس زیرو بکلش نیز معرفی می شوند. البته دستیابی به بکلش صفر مطلق به دلیل عواملی مانند انبساط حرارتی، خواص مواد و … غیر ممکن است؛ اما گیربکس های سایکلو کمترین میزان لقی را در مقایسه با گیربکس هلیکال یا خورشیدی دارند. گیربکس سایکلو راه حل به حداقل رساندن بکلش بوده و در کاربردهایی مانند میکسر، خردکن، آب و فاضلاب، بالمیل و … به کار می رود.

ساختار و اجزای گیربکس سایکلو
گیربکس سایکلو از 6 جزء اصلی تشکیل شده که عبارت‌اند از:

شفت ورودی سرعت بالا
بلبرینگ های خارج از مرکز 
دیسک سیکلوئیدی
پین و بوش ها
میل بادامک (رولر) و بادامک ها
شفت خروجی سرعت پایین

منبع:https://www.kalasanati.com/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88/370/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84%D9%88-cyclo

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۳ دی ۱۴۰۲ساعت: ۰۷:۴۱:۴۸ توسط:فرزانه رضایی موضوع: نظرات (0)

نحوه راه اندازی و تنظیم پارامترهای درایو SAHAND

1- تنظیم فرکانس کاری
P0-00 تنظیم فرکانس کاری درایو که مقدار آن در بازه صفر تا 800HZ قابل تنظیم می باشد. (0~800Hz)

2- تعیین مرجع فرمان
P0-01 مرجع RUN یا فرمان

0: دستور حرکت و توقف توسط کیپد انجام شود.
1: دستور حرکت و توقف توسط ترمینال ها انجام شود.
2: دستور حرکت و توقف از طریق پورت ارتباطی RS-485 انجام شود.
3. تعیین مرجع فرکانس
P0-02 مرجع فرکانس اصلی

0: فرکانس به وسیله صفحه کلید تنظیم شود.

1:  فرکانس به وسیله ترمینال های ورودی A11 تنظیم شود.
2: فرکانس به وسیله ترمینال های ورودی A12 تنظیم شود.
3: فرکانس به وسیله پورت RS-485 تنظیم شود.
4. تعیین بیشترین فرکانس کاری
P0-03 بیشترین فرکانس خروجی درایو 0~800HZ

5. تنظیم شیب سرعت در هنگام حرکت و شیب سرعت در هنگام توقف
الف) پارامتر P0-04 مشخص کردن مدت زمان افزایش شتاب سرعت اصلی : مدت زمانیکه از لحظه شروع کردن تا زمانی که موتور به دورنامی خود برسد که در پارامتر P0-00 مشخص می شود و مقدار این پارامتر از 0.5 تا 500 ثانیه قابل تنظیم است واز این پارامتر برای راه اندازی نرم موتور استفاده می شود.

ب) پارامتر P0-05 مشخص کردن مدت زمان کاهش شتاب سرعت اصلی : مدت زمان رسیدن موتور از دور نامی خود به و فرکانس صفر و متوقف شدن آن. مقدار این پارامتر از 0.5 تا 500 ثانیه قابل تنظیم می باشد.

6. تعیین چرخش موتور
P0-07 انتخاب و یا تغییر جهت چرخش موتور

0: راستگرد
1: چپگرد

7. تنظیم فرکانس کریر
به وسیله پارامتر P0-08 مقدار مورد نیاز جهت تعیین فرکانس کریر را مشخص نمایید که مقدار مجاز این پارامتر بازه 1~10K میباشد.

8. ولتاژ و جریان نامی موتور
ولتاژ نامی قابل تنظیم درایو مقدار 48~480V می باشد که تنظیم فرکانس آن از طریق پارامتر P0-10 و تغییر این پارامتر انجام می شود.

9. بازنشانی به تنظیمات کارخانه
درصورتی که خواستار بازگشت تنظیمات درایو به حالت اولیه و پیش فرض خود و یا تنظیمات کارخانه می باشید مقدار پارامتر P0-14 را از حالت 0 به 7 تغییر دهید.

10. ذخیره سازی اطلاعات خبرنگار
در صورت تمایل به ذخیره سازی پارامتر های تنظیم شده در حافظه کافیست مقدار پارامتر P0-14 را از مقدار 0 به 10 تغییر دهید.

11. بازیابی اطلاعات کاربر
در صورت پاک شدن اطلاعات کاربری از حافظه درایو و نیاز به بازیابی اطلاعات کافیست مقدار پارامتر P0-14 را از 0 به 210 تعییر دهید.

12. تنظیم فرکانس JOG
جاگ یکی از قابلیت های درایو است که با فعال سازی آن موتور با فرکانسی که توسط پارامتر P1-11 مشخص شده است (مقدار این پارامتر بین 5~800HZ می باشد) قابل تنظیم می باشد.

فعال سازی این پارامتر به وسیله ترمینال ورودی درایو می باشد که برای این کار می بایست پارامتر P0-01 را روی عدد 1 و پارامترهای P2-00 – P2-05 را که مربوط به ترمینال های ورودی درایو می باشد روی عدد 4 یا 5 تنظیم نمایید.

13. ترمینال های ورودی چند منظوره
ترمینال های ورودی درایو را میتوان براساس نیاز خود در یکی از حالت هایی که مشخص شده است تنظیم نمایید. این ترمینال ها از شماره P2-00 تا P2-05 را شامل میشود.

منبع:https://www.kalasanati.com/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88/2613/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D9%86%D8%AF

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۱ دی ۱۴۰۲ساعت: ۱۰:۳۹:۳۹ توسط:فرزانه رضایی موضوع: نظرات (0)

طریقه نصب گیربکس حلزونی

حالت نصب گیربکس حلزونی
به طور کلی حالت های نصب گیربکس صنعتی یا موتور بر اساس استاندارد IEC 60034-7 (کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک) تدوین شده است و به سه دسته تقسیم بندی می شود:

اتصال پایه (Foot Mounted)
اتصال فلنج (Flange Mounted)
ترکیبی از حالت اول و دوم
حالت نصب توسط یک کد معرفی می شود که با IM (International Mounting) شروع می شود و با حرف B (شافت افقی) یا V (شافت عمودی) و یک عدد ادامه می یابد. مثال: IM V6 یا IM B35 پرکاردبرد ترین حالت های نصب گیربکس یا موتور در ذیل آمده است:

 

وضعیت نصب گیربکس حلزونی VF
کد صنعتی
N
A
V
F
FA
FC
FR
P
U
شرح
پایه دار- شافت ورودی در پایین
پایه دار- شافت ورودی در بالا
پایه دار- شافت حلزونی عمودی
فلنج استاندارد
فلنج خروجی در دو سمت
فلنج کوتاه
فلنج کوتاه با یاتاقان بندی تقویت شده
پوسته سفارشی برای خروجی شافت
پایه دار
وضعیت نصب گیربکس حلزونی سری W
کد صنعتی
U
UF
UFC
UFCR
شرح
طراحی محفظه سفارشی
فلنج استاندارد
فلنج با طول کاهش یافته
فلنج با طول و قطر کاهش یافته
نکات مهم هنگام  نصب یک گیربکس صنعتی
در هنگام نصب یک گیربکس صنعتی باید به نکات زیر توجه کرد :

گیربکس صنعتی باید محکم به یک پایه صلب پیچ شود تا از ارتعاش آن جلوگیری شود.
اگر احتمال ضربه، بار بیش از حد و یا گریپاژ وجود دارد از کوپلینگ های هیدرولیکی ، محدود کننده های گشتاور نیرو ، کلاچ و غیره استفاده شود.
اگر لازم است گیربکس صنعتی رنگ آمیزی شود ، لازم است برای جلوگیری از خراب شدن کاسه نمد ها ، کاسه نمد ها پوشانده شوند.
تلرانس ماشینکاری هر نوع دنده ، چرخ زنجیر یا پولی که روی محورهای ورودی یا خروجی نصب می شود باید مطابق استاندارد ISO H7 باشد.
محور گیربکس صنعتی سوراخ و رزوه شده است تا قابلیت نصب روی چرخ دنده یا چرخ زنجیر مورد نصب ، را داشته باشد.
برای جلوگیری از اکسید شدن وگریپاژ قطعات بالا، نیاز است تا قبل از نصب آنها سطوح مورد تماس را تمیز گردد و گریس کاری شود.
سوراخ محور گیربکس صنعتی دارای تلرانس H7 است ، تمام محورهایی که به آن وصل می شوند معمولا با h6 ماشینکاری می گردند. اگر لازم باشد که فیت تداخلی باشد می توان از (H7-J6 ) استفاده کرد.
لازم است قبل از راه اندازی گیربکس صنعتی از یکسان بودن سطح روغن و میزان لزجت روغن متناسب با بار مصرفی اطمینان حاصل نمود.
زمانی که گیربکس صنعتی با گریس ترکیبی روغن کاری شده باشد نیاز به تعویض روغن نمی باشد.
زمانی که روغن معدنی استفاده شده باشد نیز نیاز به تعویض روغن مجدد نمی باشد.
زمانی که روغن معدنی استفاده شده باشد توصیه می شود که : روغن پس از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ ساعت کار اولیه تعویض گردد و بهتراست داخل گیربکس صنعتی شسته شود.
توصیه می شود جهت افزایش کارآیی گیربکس صنعتی در فواصل زمانی منظم ،سطح روغن رابازرسی وروغن پس از ۴۰۰۰ ساعت کار تعویض گردد. اگر از روغن ترکیبی استفاده شده است لازم است تا پس از ۸۰۰۰ ساعت کار تعویض روغن دستگاه عوض شود.
در صورتیکه قرار است زمان استقرار گیربکس صنعتی در هوای خیلی مرطوب زیاد باشد لازم است تا گیربکس صنعتی پر از روغن باشد، در این صورت باید توجه داشت که برای راه اندازی مجدد گیربکس صنعتی، باید سطح روغن به مقدار مطلوب برسد.                                                                            
معمولا ، برای تمام انواع گیربکس صنعتی پیشنهاد می شود که توان انتقالی را به تدریج زیاد شود و یا اینکه در ساعت های اولیه کار فقط ۵۰ تا ۷۰٪ حداکثر بار اعمال شود.

منبع: https://www.kalasanati.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3/1730/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%AD%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%86%DB%8C

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۱ دی ۱۴۰۲ساعت: ۰۹:۴۳:۰۴ توسط:فرزانه رضایی موضوع: نظرات (0)

قیمت موتور کولر موتوژن

قیمت موتور کولر موتوژن
یکی از جمله محصولات پرطرفدار و پرکاربرد در محیط های صنعتی و خانگی، موتور کولر است و برند موتوژن یکی از جمله برند های تولید کننده موتور کولر است. موتور کولر موتوژن یکی از انواع الکتروموتور موتوژن است که طرفداران زیادی دارد.از مهمترین نکات هنگام انتخاب موتور کولر موتوژن قیمت است. برخی از عوامل مهمی که بر قیمت موتور کولر موتوژن تأثیر می‌گذارند عبارتند از:

توان موتور: توان موتور یکی از عوامل اصلی در تعیین قیمت موتور کولر موتوژن است. هرچه توان موتور بیشتر باشد، قیمت آن نیز بیشتر خواهد بود.
جنس بدنه و قطعات: جنس بدنه و قطعات موتور نیز بر روی قیمت آن تأثیر دارد. برای مثال، استفاده از جنس‌های باکیفیت بالا و مقاوم مثل فولاد، آلومینیوم و پلاستیک با کیفیت، قیمت موتور را بالا می‌برد.
نوع موتور: نوع موتور نیز بر روی قیمت موتور کولر موتوژن تأثیر دارد. برای مثال، موتورهای DC گران‌تر از موتورهای AC هستند.
کیفیت ساخت: کیفیت ساخت موتور نیز یکی از عوامل مهم در تعیین قیمت آن است. موتورهای با کیفیت ساخت بیشتر، دارای عمر طولانی‌تر، کمتر نیاز به تعمیرات و خرابی می‌باشند.
کاربرد موتور: کاربرد موتور نیز بر روی قیمتآن تأثیر دارد. برای مثال، الکتروموتورهایی که برای استفاده در ماشین‌آلات صنعتی، روبات‌ها و دستگاه‌های پزشکی طراحی شده‌اند، گران‌تر از موتورهایی هستند که برای کاربردهای خانگی ساخته شده‌اند.
حالت کارکرد: حالت کارکرد موتور نیز بر روی قیمت آن تأثیر دارد. برای مثال، موتورهایی که برای کارکرد در حالت پیوسته (continuous duty) طراحی شده‌اند، گران‌تر از موتورهایی هستند که برای کارکرد با سرویس چرخه (intermittent duty) طراحی شده‌اند.
محیط کاری: محیطکاری نیز می‌تواند بر روی قیمت موتور کولر موتوژن تأثیر داشته باشد. برای مثال، در صورتی که موتور برای کار در محیط‌های خشن و با شرایط آب و هوایی سخت طراحی شده باشد، قیمت آن بیشتر خواهد بود.
سازنده: سازنده نیز بر روی قیمت موتور کولر موتوژن تأثیر دارد. موتورهای ساخت شرکت‌های معروف و با سابقه، گران‌تر از موتورهای ساخت شرکت‌های جدید و نام‌آشنا هستند.
توجه داشته باشید که قیمت موتور کولر موتوژن بستگی به بسیاری از عوامل دیگر دارد و باید با توجه به نیازهای خود و با مقایسه قیمت‌های مختلف، انتخاب شود. همچنین توجه به عوامل مهمی مانند کیفیت ساخت، کاربرد، حالت کارکرد و سازنده، می‌تواند در انتخاب بهترین موتور کولر موتوژن با توجه به قیمت باشد. موتور کولر موتوژن سال هاست که در تبریز تولید شده و در سراسر ایران به فروش می رسد. تقریباً تمام کسانی که از موتور کولر موتوژن تبریز در این سال ها استفاده کرده اند، به اتفاق از کیفیت عالی این محصول خانگی رضایت دارند و این باعث شده است که با تبلیغات کلامی امروزه موتوژن یک برند شناخته شده در ایران به شمار رود شما میتوانید استعلام دقیق قیمت را از نمایندگی موتوژن دریافت کنید.

منبع: https://www.kalasanati.com/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88/155/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%DA%98%D9%86-motogen/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%DA%98%D9%86

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۱ دی ۱۴۰۲ساعت: ۰۷:۳۵:۰۷ توسط:فرزانه رضایی موضوع: نظرات (0)

معنی سنکرون و آسنکرون چیست؟

سنکرون (synchronous) به معنی همزمان و آسنکرون (asynchronous) به معنی ناهمگام یا غیر همزمان است.

در موتورهای سنکرون، میدان مغناطیسی روتور با میدان مغناطیسی استاتور همگام است؛ یعنی روتور و میدان مغناطیسی استاتور با سرعت یکسانی می چرخند. در این موتورها، با اتصال منبع AC یک میدان مغناطیسی دورانی توسط سیم پیچ استاتور ایجاد شده و روتور با استفاده از یک آهنربای دائمی یا منبع DC خارجی، میدان مغناطیسی دیگری ایجاد می کند. بنابراین موتورهای سنکرون برای راه اندازی نیاز به دو منبع تغذیه دارند؛ یکی برای استاتور و دیگری برای روتور. اگر علاقمندید در مورد راه اندازی موتورهای الکتریکی بیشتر بدانید، مقاله انواع روش های راه اندازی الکتروموتور را مطالعه فرمایید.

از طرفی موتورهای آسنکرون یا القایی، به گونه ای طراحی شده اند که سرعت چرخش روتور با سرعت تغییر میدان مغناطیسی استاتور همگام نیست. در این موتورها روتور سرعت کمتری نسبت به میدان استاتور داشته و میدان مغناطیسی روتور به وسیله جریان القایی ایجاد شده توسط استاتور تأمین می شود.

تفاوت موتور سنکرون و آسنکرون
در جدول زیر تفاوت موتور سنکرون و آسنکرون مشخص شده است. 

پارامتر مقایسه
موتور سنکرون
موتور آسنکرون
تعریف
نوعی موتور AC که با سرعت سنکرون (سرعت میدان دوار استاتور) کار می کند.
نوعی موتور AC که با سرعتی کمتر از سنکرون کار می کند.
نحوه کار
مکانیزم کارکرد موتور سنکرون بر اساس در هم تنیدگی میدان های مغناطیسی استاتور و روتور است.
موتور آسنکرون بر اساس اصل القای الکترومغناطیسی بین میدان مغناطیسی استاتور و مدار روتور کار می کند.
سرعت روتور
 (سرعت سنکرون)NS= 120/fP
که در این فرمول f فرکانس منبع تغذیه و P تعداد قطب های استاتور است.
(سرعت روتور) NR= NS(1-s)
در این فرمول s لغزش و NRعوامل مؤثر در سرعت
سرعت موتور سنکرون به فرکانس منبع تغذیه و تعداد قطب های استاتور بستگی دارد.
سرعت موتور آسنکرون به بار مکانیکی، مقاومت مدار روتور و لغزش در موتور بستگی دارد. سرعت موتور آسنکرون همیشه کمتر از سنکرون است.
لغزش
موتورهای سنکرون، لغزش ندارند؛ یعنی سرعت استاتور و روتور تفاوتی با هم ندارند.
در موتور آسنکرون همواره لغزش وجود داشته و عددی بین صفر و یک است.
تأثیر بار بر سرعت
سرعت موتور سنکرون با افزایش یا کاهش بار تغییر نمی کند.
سرعت موتور آسنکرون با افزایش یا کاهش بار تغییر می کند.
راه اندازی
موتورهای سنکرون خود راه انداز نیستند و نیاز به یک ابزار خارجی برای شروع دارند.
راه اندازی موتورهای القایی سه فاز و تکفاز به راحتی انجام می شود و کافی است به منبع تغذیه متصل شوند.
منبع تغذیه روتور
روتور موتور سنکرون برای تولید میدان مغناطیسی باید از یک منبع تغذیه اضافه استفاده کند.
در موتورهای القایی، اگر روتور از نوع قفس سنجابی باشد نیازی به منبع تغذیه نیست ولی روتور سیم پیچی شده نیاز به ورودی اضافه منبع تغذیه دارد.
نوع منبع تغذیه روتور
روتور موتورهای سنکرون، منبع DC دارند.
در موتورهای آسنکرون با روتور سیم پیچی شده، منبع AC به مدار روتور تغذیه می شود.
نیاز به اسلیپ رینگ یا براش
موتور سنکرون برای تأمین جریان مستقیم مدار روتور، به اسلیپ رینگ و براش نیاز دارد.
موتور آسنکرون با روتور قفس سنجابی نیازی به اسلیپ رینگ ندارد؛ اما برای روتورهای سیم پیچی شده از اسلیپ رینگ استفاده می کنند.
کنترل سرعت
سرعت موتور سنکرون با تغییر فرکانس منبع تغذیه به وسیله اینورتر VFD کنترل می شود.
سرعت موتور آسنکرون را با استفاده از درایو VFD یا تغییر مقاومت روتور می توان کنترل نمود.
تأثیر ولتاژ منبع تغذیه بر سرعت و گشتاور
ولتاژ منبع تغذیه بر روی سرعت و گشتاور موتور سنکرون تأثیری ندارد.
با تغییر ولتاژ منبع تغذیه می توان گشتاور و سرعت موتور القایی را تغییر داد.
هزینه
موتورهای سنکرون قیمت بالاتری دارند.
این موتورها، نسبت به موتور سنکرون قیمت کمتری دارند.
راندمان
موتور سنکرون بازده بالاتری دارد.
راندمان موتورهای القایی، کمتر از موتور سنکرون بوده و معمولاً در بازه 80 تا 90 درصد هستند.
سرعت عملیاتی
موتورهای سنکرون برای کاربردهایی با سرعت کم و ثابت (زیر 300 دور در دقیقه) مناسب هستند.
موتورهای آسنکرون برای سرعت های بالا (بیش از 600 دور در دقیقه) مناسب هستند.
ضریب توان (غیر مجاز می باشد)
ضریب توان موتورهای سنکرون با توجه به میزان تحریک روتور، بین 0.8 تا 1 است.
موتورهای آسنکرون همیشه با ضریب توان تأخیری کار می کنند.
کاربرد
سرعت ثابت مانند پخش CD و ساعت
دقت بالا مانند رادار
جبران توان راکتیو، برای اصلاح ضریب توان
انتقال بار مکانیکی
کاربردهای صنعتی و خانگی مختلف
موتورهای سنکرون و آسنکرون از لحاظ ظاهری و اجزای تشکیل دهنده بسیار به یکدیگر شباهت دارند؛ اگر علاقمند به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اجزای تشکیل دهنده این موتورها هستید، مقاله اجزای الکتروموتور چیست را مطالعه فرمایید.

منبع: https://www.kalasanati.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1/246/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D9%86%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۰ دی ۱۴۰۲ساعت: ۰۷:۵۰:۲۹ توسط:فرزانه رضایی موضوع: نظرات (0)

کیوما QMA

شرکت کیوما QMA دارای محصولات متفاوت در رنج ها توانی مختلف در زمینه اینورتر و AC درایو است که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

Q900
P9000
A1000
A6000
D2000
A2000
A100
A900
A720
Q5000
Q7000
Q9000
در ادامه به اختصار چند مدل از پر کاربرد ترین و مهم ترین مدل های QMA (کیوما) را معرفی می کنیم.

کاربرد های کنترل دور کیوما QMA
این محصولات انواع مشخصات بین 0.4 کیلووات و 315 کیلووات را پوشش می دهند و با موفقیت در بسیاری از زمینه ها مانند آسانسور، بالابر، متالورژی، پلاستیک، ماشین آلات، نساجی، رنگرزی، کاغذ سازی، بسته بندی، چاپ و تصفیه آب مورد استفاده قرار گرفته اند. با تجهیزات تولید عالی، کارکنان با کیفیت بالا و سیستم مدیریت مدرن شرکت ، که منجر به توسعه سریع QMA در این ده ساله شد. علاوه بر این ، با معرفی اجزای ژاپن و اروپا ، که عملکرد پایدار محصولات را تضمین می کند. این محصولات گواهینامه های ISO9001: 2000 و CE را با موفقیت گذرانده اند. در حال حاضر ، این شرکت نه تنها چندین سازمان خدمات بازاریابی و نمایندگان توزیع ایجاد کرده است ، بلکه برخی محصولات به کشورها و مناطق جنوب شرقی آسیا ، خاورمیانه ، آمریکای جنوبی و آفریقا فروخته می شود. QMA توسط طیف گسترده ای از مشتریان با کیفیت برجسته و خدمات صادقانه به خوبی شناخته شده است.

منبع: https://www.kalasanati.com/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88/1178/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1-qma

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۹ دی ۱۴۰۲ساعت: ۰۱:۵۳:۵۹ توسط:فرزانه رضایی موضوع: نظرات (0)

مشخصات فنی گیربکس حلزونی MVF/FC شاکرین

مشخصات فنی گیربکس حلزونی MVF/FC شاکرین
یکی از مهم ترین کاربردهای این مدل گیربکس این است که دارای مشخصات فنی بسیار زیادی می باشد که این مشخصات فنی بسیار خوب باعث ترغیب افراد و مشتریان برای خرید آن ها شده است. از مشخصات فنی گیربکس حلزونی MVF/FC شاکرین اصفهان که بسیار خوب می باشد، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مدل این گیربکس MVF/FC نرمال است.
اندازه و سایر آن شصت و دو می باشد.
این گیربکس صنعتی از نوع حلزونی می باشد.
جنس دنده آن برنج و جنس پوسته اش از آلومینیوم می باشد.
علاوه بر مشخصات فنی بالا، این نوع گیربکس مشخصات دیگری هم دارد که افراد باید هنگام خرید آن ها را اولویت خود قرار دهند. علاوه بر این می توان گفت، این نوع گیربکس حلزونی همیشه روغن کاری شده است؛ یعنی افراد قبل از انجام هر گونه فعالیتی باید ابتدا این نوع گیربکس را روغن کاری کنند تا فعالیت هایشان به خوبی انجام شود.

افراد می توانند از طریق دریافت کاتالوگ گیربکس حلزونی MVF/FC شاکرین اصفهان، با دیگر مشخصات فنی این نوع گیربکس آشنا شوند؛ چرا که در کاتالوگ آن ها تمام ویژگی، مشخصات فنی و عمومی، سایز و اندازه، دور موتور و ... این مدل گیربکس ها نوشته شده است. گیربکس MVF/FC فلنچ دار شاکرین اصفهان دارای قطعات و مشخصات بسیار خوب و عالی می باشد که باعث شده است افراد به دلیل کیفیت و مرغوبیت این قطعات، جذب این نوع گیربکس ها شوند و آن ها را خریداری کنند. علاوه بر تمام خوبی هایی که این نوع گیربکس دارد، دارای یک عیب بزرگ می باشد که آن راندمان پایین و کم آن می باشد. اما در هر صورت افراد این گیربکس را به دلیل کیفیت بسیار خوبی که دارد و انجام فعالیت ها با آن به آسانی، آن را خریداری می کنند.

https://www.kalasanati.com/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88/1251/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-shakerin/%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3-mvf-fc-%D9%81%D9%84%D9%86%DA%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%86

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۹ دی ۱۴۰۲ساعت: ۰۸:۱۷:۰۷ توسط:فرزانه رضایی موضوع: نظرات (0)